Pax Et Bonum Foundation (in Thai)

[English] | [Thai]

มูลนิธิสันติภาพและความดี

Pax et Bonum มาจากภาษาลาติน หมายถึง สันติภาพและความดี จากบันทึกของคณะฟรังซิสกัน ท่านนักบุญฟรันซิสได้ทักทายผู้คนด้วยคำๆนี้

มูลนิธิสันติภาพและความดี เป็นมูลนิธิไม่เกี่ยวกับศาสนา อยู่ภายใต้การดูแลของภราดาฟรังซิสกันแห่งประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ดังที่เขียนไว้ในใบประกาศของทางราชการดังนี้ “ นายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดปทุมธานีได้อนุมัติการจดทะเบียนของมูลนิธิ ตามเลขหมายทะเบียน ปท 167/2559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 “

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในการสร้างสันติภาพและการเอาใจใส่ต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ
  2. สร้างความแข็งแกร่งและความสมัครสมาน ในครอบครัว ในชุมชน และในสังคม
  3. เป็นบ้านบรรเทาใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ระยะสุดท้าย ไร้ที่พึ่งพิง ให้ได้รับการโอบกอดปลอบโยนฉันมารดา
  4. เปิดโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กๆ เยาวชน ผู้ถูกลิดรอนสิทธิ และผุ้อยู่ชายขอบของสังคม
  5. จัดให้มีการฝึกอาชีพ ให้กับคนรากหญ้าทุกระดับของสังคม
  6. ปลอบโยนให้กำลังใจชุมชนต่างๆ ที่ได้รับความเจ็บปวดและความเศร้าโศก จากภัยพิบัติ
  7. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้ความร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม
  8. ไม่มุ่งหวังหรือมีจุดหมายแอบแฝงทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน การแสวงหากำไร หรือสิ่งใดที่จะนำความเสื่อมเสีย มาสู่จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

นับตั้งแต่ปีพศ2536 ภราดาฟรันซิสกันแห่งประเทศไทย ได้ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ระยะสุดท้าย และงานเมตตาจิตอื่นๆเพื่อสังคมไทย ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสันติภาพและความดีจึงขอชวนเชิญผู้มีเมตตาจิต ในการยื่นมือให้กำลังใจผู้ติดเชื้อ โดยการมาเยี่ยมเยียน หรือบริจาคสิ่งของ หรือทุนทรัพย์ เพื่อผู้ติดเชื้อที่บ้านกลารา จะได้มีกำลังใจ ไม่ท้อแท้สิ้นหวัง หรือถ้าต้องเสียชีวิต พวกเขาก็ยังระลึกถึงว่ายังมีท่านที่รักพวกเขา

ท่านสามารถโอนเงินได้ที่

 

มูลนิธิสันติภาพและความดี

หมายเลขบัญชี 217-4-20482-2

ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองจอก

 

หรือมาเยี่ยมเยียนมูลนิธิ ได้ที่ 43 หมู่ 8 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ติดต่อหมายเลข 02 563 1203 แฟ็กซ์ 02 563 1046; โทรและแฟ็กซ์ 02-563-0186

อีเมลย์ paxetbonumfoundation@gmail.com เว็บไซท์ www.ofmthailand.org

 

Copyright © 2012 OFM Thailand