Formation (in Thai)

[English] | [Thai]

 

การอบรมขั้นต้น 

คณะภราดาน้อยฟรันซิสกันในประเทศไทย ยินดีต้อนรับเยาวชนชายหนุ่ม ผู้มีความปรารถนาที่จะติดตามพระเยซูคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิดตามวิถีของนักบุญฟรันซิส แห่งอัสซีซี ทั้งเยาวชนในประเทศไทย และจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ประเทศลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม

โปรแกรมของการอบรมขั้นต้น เป็นดังนี้

ขั้นอัสปีรันต์ 2 ปี ที่บ้านสามพราน ประเทศไทย:

ขั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำหรับการไตร่ตรองกระแสเรียกโดยมีผู้แนะนำ ระหว่างนี้ ผู้สนใจ (อัสปีรันต์) จะอาศัยอยู่กับบรรดาภราดาในประเทศไทย

 

ขั้นโปสตูลันต์ 1 ปี ที่ประเทศฟิลิปปินส์:

ขั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำหรับการเตรียมตัวเป็นผู้ฝึกหัด (โนวิส) ระหว่างนี้ ผู้สมัคร (โปสตูลันต์) จะมีเวลาสำหรับเตรียมตัว เพื่อยืนยันการตัดสินใจ เป็นช่วงที่เวลาเปลี่ยนผ่านชีวิตฆราวาสไปสู่ชีวิตในรูปแบบของนักบวชฟรันซิสกัน

 

ขั้นโนวิส 1 ปี ที่ประเทศฟิลิปปินส์:

ขั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้ฝึกหัด (โนวิส) จะเริ่มต้นชีวิตในคณะภราดาน้อยฟรันซิสกัน เป็นการไตร่ตรองกระแสเรียกอย่างต่อเนื่อง และตัดสินใจอย่างถ่องแท้ที่จะติดตามพระเยซูคริสตเจ้า ในพระศาสนจักร และในโลกปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับจิตตารมณ์ของนักบุญฟรันซิส แห่งอัสซีซี และเพื่อการเรียนรู้และรับประสบการณ์วิถีชีวิตแบบฟรันซิสกันที่ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อการปฏิญาณตนในครั้งแรก

 

ภราดาปฏิญาณตัวชั่วคราว 3-6 ปี:

ขั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลา หลังจากการตัดสินใจปฏิญาณตนครั้งแรก ยังคงรับการอบรมเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ภราดาได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตและพันธกิจที่มีลักษณะเฉพาะตามแบบของคณะภราดาน้อยฟรันซิสกันในโลกปัจจุบัน เพื่อเตรียมตัวที่จะปฏิญาณตลอดชีพ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการอบรม เพศชาย มีอายุอย่างน้อย 18 ปี ไม่เกิน 35 ปี มีความสนใจที่จะได้รับการชี้นำในการไตร่ตรองกระแสเรียกการเป็นภราดาน้อย ฟรันซิสกัน ควรจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามลักษณะของเพศชาย

ก่อนที่จะเข้ารับการอบรมขั้นอัสปีรันต์ ผู้สมัครควรมีเวลาที่จะได้พบและมีประสบการณ์กับภราดาของเราซึ่งทำหน้าที่ดูแลงานกระแสเรียก และผู้อบรม

 

กรุณาติดต่อ

ภราดา ฟรันซิสเซเวียร ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ (ผู้ดูแลงานกระแสเรียก)

โทรศัพท์: 080 880 5253

อีเมล:  fx_thaifranciscan@yahoo.com

หรือ

ภราดา อาร์วินด์ เกอร์เกตตา (ผู้อบรม)

โทรศัพท์: 095 112 99 18

อีเมล:  arvindthai@hotmail.com

Sampran Formation House / บ้านอบรม สามพราน

Copyright © 2012 OFM Thailand